Szkolenia

1)Szkolenia zrealizowane
1) Ultrasonografia jako element diagnostyki prenatalnej cz. I i II
Szkolenie skierowane do lekarzy ginekologów i położników.
Umiejętności nabyte przez uczestnika po odbyciu szkolenia:

 • obsługa aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce położniczej
 • identyfikacja wad płodu w I trymestrze ciąży
 • techniki badania USG w tym osób z wysokim BMI
 • wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu kobiet ciężarnych
 • poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z innymi lekarzami
  Trenerzy: Dorota Wyrwas, Dariusz Borowski

Czyt. więcej…..rozszerzenie (i tu można dać info odnośnie przeprowadzenia całego
szkolenia)
Cel edukacyjny
Celem szkolenia było zapoznanie lekarzy szkolących się z najnowszymi
rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii PTGiP, wydanymi w czerwcu 2020 roku.
Na podstawie tych rekomendacji lekarze zapoznali się z elementami badania ultrasonograficznego
obowiązkowymi do wykonania w poszczególnych trymestrach ciąży, oraz które są rekomendowane
jako elementy dodatkowe. Uczestnicy zapoznali się z elementami badania niezbędnymi do
przeprowadzenia po zakończonym 40 tygodniu ciąży. Uczestnicy zdobyli wiedzę w zakresie rodzajów
wad anatomicznych u płodu, które powinno się diagnozować do zakończenia 13 tygodnia ciąży.
Podczas części praktycznej uczestnicy zdobyli umiejętności wykonana odpowiednich ustawień
aparatów ultrasonograficznych, które umożliwiają osiągniecie optymalnych obrazów
ultrasonograficznych w szczególnie trudnych warunkach badań, na przykład u kobiet z wysokim BMI
czy w przypadku występowania tyłozgięcia macicy.

Efekty uczenia się
Uczestnik po szkoleniu nabył wiedzę z zakresu:
•             obsługi aparatu USG i wykorzystania ultradźwięków w diagnostyce położniczej
•             identyfikacji wad płodu w I trymestrze ciąży
•             zasad oceny układu kostno – stawowego
•             elementów badania usg rekomendowanych przez Sekcję Ultrasonografii PTGiP

•             schematu opisu badania USG
•             technik badania USG tym osób z wysokim BMI
Uczestnik nabył umiejętności praktyczne umożliwiające:
•             ocenę układu kostno – szkieletowego płodu  w poszczególnych trymestrach ciąży
•             rozpoznanie najczęściej występujących patologii płodu w I trymestrze ciąży
•             wykonanie badania usg zgodnie z rekomendacjami Sekcji Ultrasonografii PTGiP
Uczestnik nabył kompetencje społeczne poprzez:
•             wzbogacenie własnych doświadczeń w diagnozowaniu kobiet ciężarnych
•             poszerzenie możliwości współpracy i konsultacji z innymi lekarzami

2) Psychologia zdrowia dla personelu medycznego
Szkolenie skierowane do osób, które chciałyby doznać pozytywnej zmiany w swoim
życiu zawodowym i prywatnym. Dla przedsiębiorców funkcjonujących w sektorach
wpisujących się w inteligentne specjalizacje.
Głównym celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i
psychologicznych personelu medycznego na polu komunikacji z pacjentem. Dodatkowo
uczestnicy treningu zapoznali się ze sposobami radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach
oraz asertywnego reagowania na manipulacje i próby wyprowadzenia z równowagi ze strony
rozmówcy.
Trener: Magdalena Sadłowska- psycholog kliniczny
 
Czyt. Więcej
Ramowy program usługi

 1. Profesjonalna komunikacja z Pacjentem
 2. Asertywność w kontaktach z trudnymi pacjentami
 3. Przychodnia lekarska – Rejestracja wizytówką przychodni
 4. Trudny pacjent i pacjent, który sprawia problemy komunikacyjne 
 5. Prawa pacjenta

U uczestników rozwinięte zostały kompetencje społeczne w zakresie umiejętnego
prowadzenia rozmów (słuchania, przetwarzania informacji, przekonywania, negocjowania),
asertywności, radzenia sobie z emocjami czy efektywnego działania w sytuacjach
konfliktowych, co oznacza, iż w toku uczenia się̨ uczestników rozwinięta została zdolność́
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym.

3) 3. Kurs języka hiszpańskiego o profilu ogólnym
Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego realizowana w formie kursu: – „Kurs
języka hiszpańskiego – język ogólny” – w wymiarze 110 godzin.
Po ukończeniu kursu osoba ucząca się:
UMIEJĘTNOŚCI – potrafi prowadzić swobodnie i zrozumiale rozmowę na tematy codzienne
również z rodzimymi użytkownikami języka, umie skorygować własne błędy, potrafi
zaprezentować i obronić własny pogląd oraz opinię, czyta ze zrozumieniem gazety,
czasopisma, potrafi pisać dłuższe teksty nieformalne oraz formalne;
WIEDZA – ma wiedzę i kompetencje zgodne z wymaganiami określonymi dla wybranego
poziomu zgodnie z CEFR,  posiada podstawowy zasób słownictwa oraz struktur
gramatycznych, wykorzystuje wiedzę o kulturze danego obszaru językowego zdobytą na
zajęciach;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE – sprawnie współpracuje w grupie, rozumie koncepcję
„Uczenia się przez całe życie”.
Trener: Sylwia Drzymkowska