Rewitalizacja Gminy Sidra

Opracowanie programu rewitalizacji

Gmina Sidra

Pozyskaliśmy środki na opracowanie programu Rewitalizacji Gminy Sidra. „Lokalny Program Rewitalizacji dla gminy Sidra na lata 2017-2023” stanowi podstawę do realizacji działań, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców wyznaczonego obszaru rewitalizacji, w szczególności tych, którzy są zagrożeni wyłączeniem z lokalnej społeczności, aby w konsekwencji doprowadzić do ich integracji społecznej. Nasz zespół był odpowiedzialny za kompleksowe przeprowadzenie opracowania, m.in. zebranie danych, konsultacje społeczne, warsztaty partycypacyjne, postawienie diagnozy, analizę danych, opracowanie raportu końcowego i końcowego LPR.